قطار! راهت را بگیر و برو…

نه کوه توان ریزش دارد

و نه ریز علی پیراهن اضافه.

هیچ چیز مثل سابق نیست!!!