دبستان شهیدقدمی این وبلاگ توسط آموزشگاه شهیدقدمی شهرستان خاش جهت استفاده همکاران عزیز تدوین گردیده،امیداست مفیدواقع شود. http://ghadami90.mihanblog.com 2020-08-07T04:40:59+01:00 text/html 2016-07-08T15:28:49+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی کانال دبستان شهیدقدمی http://ghadami90.mihanblog.com/post/468 <img src="http://s6.picofile.com/file/8258950984/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B9%DB%B3%DB%B7_%DB%B6%DB%B9%DB%B1.JPG" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2016-02-24T04:31:55+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی کانال دبستان شهیدقدمی http://ghadami90.mihanblog.com/post/467 <div style="direction:ltr;text-align:left"> @ghadami90</div> text/html 2016-02-24T04:24:44+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی کانال دبستان شهیدقدمی http://ghadami90.mihanblog.com/post/466 کانال دبستان شهیدقدمی رادرتلگرام دنبال کنیدghadami90@<br> text/html 2016-01-02T16:45:04+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی آموزش ضرب وبطری های دوغ http://ghadami90.mihanblog.com/post/465 <img src="http://s3.picofile.com/file/8231274368/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082622.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8231274626/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082633.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8231274718/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082903.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8231274776/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082908.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8231274876/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082915_Copy.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8231274984/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20160101_082949_Copy.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-30T21:03:06+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی فعالیت مربوط به جدول ضرب http://ghadami90.mihanblog.com/post/463 <img src="http://s6.picofile.com/file/8230794334/صوره_20151229_095400.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8230794434/صوره_20151229_084320.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8230794568/صوره_20151229_084308.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8230794634/صوره_20151229_084253.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8230794700/صوره_20151229_084200.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8230794742/صوره_20151229_084206.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8230794818/صوره_20151229_084242.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-24T14:45:00+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی آینه هاوآهنربا http://ghadami90.mihanblog.com/post/460 <img src="http://s6.picofile.com/file/8229645918/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B4_%DB%B0%DB%B7%DB%B5%DB%B5%DB%B0%DB%B5.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229646068/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B4_%DB%B0%DB%B7%DB%B5%DB%B7%DB%B1%DB%B2.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229646350/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_080347.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229646418/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_080403.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229646450/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_080420.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229646500/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_091149.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8229646576/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_090329.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8229648234/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151222_090237.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-17T19:05:07+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی برگ های پاییزی http://ghadami90.mihanblog.com/post/456 <img src="http://s6.picofile.com/file/8228515276/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B4%DB%B3.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="461"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228515542/IMG_۲۰۱۵۱۲۱۷_۰۸۵۳۳۸_۹۵۸.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="462"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228515792/IMG_۲۰۱۵۱۲۱۷_۰۸۵۲۴۵_۴۲۳.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="448" hspace="0" vspace="0" width="464"><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228514768/IMG_۲۰۱۵۱۲۱۷_۰۸۵۴۰۱_۳۷۵.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="463"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228514634/IMG_۲۰۱۵۱۲۱۷_۰۸۵۳۱۶_۱۱۱.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="462"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8228460692/IMG_۲۰۱۵۱۲۱۷_۰۸۵۴۲۵_۱۱۳.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="462"><br> text/html 2015-12-06T12:32:08+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی بدون شرح http://ghadami90.mihanblog.com/post/455 <img src="http://s3.picofile.com/file/8226648326/صوره_20151205_093025.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226648442/صوره_20151205_093012.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-05T18:03:52+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی فعالیت های دانش آموزان http://ghadami90.mihanblog.com/post/454 <img src="http://s6.picofile.com/file/8226537350/صوره_20151204_102231.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226537392/صوره_20151130_101350.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226537634/صوره_20151204_102314.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226537884/صوره_20151204_102330.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="484"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226537950/صوره_20151204_105431.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226538100/صوره_20151204_105441.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226538276/صوره_20151204_105437.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-04T03:37:20+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی 9 نکته برای ایجاد عشق به یادگیری در کودکان: http://ghadami90.mihanblog.com/post/451 <font face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه کودکانتان را تشویق کنید تا به یادگیری عشق بورزند؟ </font><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="1">&nbsp;<font color="#0000cc">ترجمه: ف . رحمانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#0000cc"><font size="1">منبع: </font><span dir="ltr"><font size="3"><font size="1">http://www.wikihow.com</font></font></span></font></font></p><p class=" " style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="4">در نهایت ما می خواهیم کودکمان به یادگیری عشق بورزد. شور و شوق برای یادگیری کاملا متفاوت از مطالعه فقط برای کسب نمره و یا به خاطرلطفا گفتن والدین و معلم است. کسانی که در سنین پایین عشق به یادگیری را بدست می آورند و این روند در طول رندگییشان ادامه پیدا می کند عموما موفق تر و شادتر از کسانی هستند که به یادگیری علاقه ندارند.</font></p> text/html 2015-12-03T04:52:02+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی سنگ های جالب http://ghadami90.mihanblog.com/post/450 <img src="http://s3.picofile.com/file/8226050376/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151108_093817.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="477" hspace="0" vspace="0" width="476"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226050218/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075447.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226050300/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075604.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="476"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226050326/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075621.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226050342/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075631.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="463" hspace="0" vspace="0" width="487"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226050350/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075639.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="485"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226050368/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151028_075710.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-03T04:37:26+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی منشوروتجزیه نور http://ghadami90.mihanblog.com/post/449 <img src="http://s6.picofile.com/file/8226049400/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151020_104710.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226049418/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151020_104702.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226049484/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151020_104717.jpg" alt="شهیدقمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226049634/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151020_104733.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2015-12-03T04:13:22+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی اندازه گیرموادومفهوم جرم http://ghadami90.mihanblog.com/post/448 <img src="http://s3.picofile.com/file/8226048434/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151117_070140.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226048450/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151117_070020.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226048476/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151107_075437.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8226048400/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151107_075507.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> text/html 2015-12-01T16:16:10+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی « سنگ های ضرب » http://ghadami90.mihanblog.com/post/447 <br><img src="http://s6.picofile.com/file/8225497218/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151128_082543.jpg" alt="دبستان شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="459" hspace="0" vspace="0" width="462"><br><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><a href="http://2020education.blogfa.com/post-312.aspx"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color:blue"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red" lang="FA">« سنگ های <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ضرب »</span><br><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">این وسیله کمک آموزشی دست ساز برای به خاطر سپاری ضرب های یک رقمی در یک رقمی کاربرد دارد. همان طور که اکثر ما می دانیم یکی از اساسی ترین موضوعات آموزشی پایه سوم ابتدایی، آموزش مفهوم ضرب و به خاطر سپاری جدول ضرب می باشد. در زمان های گذشته در اکثر کلاس های سوم یکی از روشهای به خاطر سپاری حاصل ضرب ها، استفاده از تنبیه بدنی بود و این عمل باعث شده بود تا دانش آموزان از یادگیری آن دلزده شوند و حتی جدول ضرب به کابوسی برایشان تبدیل شده بود. این وسیله دست ساز به یاد سپاری ضرب را از طریق بازی و رقابت سازنده در ذهن بچه ها نهادینه و سازماندهی می کند. می دانیم که اگر کودکی با آب بازی کرده باشد ، به راحتی فن شنا را یاد می گیرد و درنقطه ی مقابل از نظر روان شناسی اگر فردی در دوران کودکی از واقعه ای تا حد مرگ ترسیده باشد، در دوران پیری نیز اگر آن واقعه برایش تداعی شود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نیز، واقعاً از آن می ترسد . به عبارت دیگر آموزش در دوران ابتدایی به مانند فونداسیون یک ساختمان در مراحل بالاتر است و هر نوع اشتباه از سوی معلم باعث می شود تا جمله ی « از ریاضی خوشم نمی آید، سخت است »<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در بین دانش آموزان رایج شود.</span><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">پس بهترین راه آموزش ریاضی استفاده از وسایل و دست سازه های ریاضی است که دانش آموز مفهوم درس را یاد بگیرد و تمرین کنند.</span><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8225497618/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87_20151128_082342.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="366" hspace="0" vspace="0" width="457"><br> text/html 2015-08-26T05:49:48+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی بهترین روش های تدریس کدام است؟ http://ghadami90.mihanblog.com/post/446 <b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">هدف از آموزش و پرورش ارتقای یادگیری است، به گونه ای که بر پایه چهار ستون یادگیری برای دانستن، انجام دادن، با هم زیستن و زیستن استوار است. در تحقق این هدف، یعنی ارتقای یادگیری، هر یک از عناصر نظام آموزش و پرورش نقش ویژه ای بر عهده دارند. از این میان، نقش برنامه های درسی که به وسیله معلم در کلاس درس به اجرا گذاشته می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برنامه درسی باید به گونه ای سازماندهی شود که دانش آموزان را برای زندگی در جامعه ای که به سرعت در حال پیشرفت و تغییر است، آماده کند.</span></font></b> text/html 2015-08-23T21:55:25+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی عزت نفس کودکان http://ghadami90.mihanblog.com/post/445 <font size="3">رشد دادن عزت نفس کودکان </font><p> <font face="Times New Roman" size="3"> </font><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">عزت نفس سالم مانند سلاح کودک در برابر چالش هاش&nbsp; جهان است. به نظر می رسد کودکانی که نقاط ضعف و قدرت خود را می دانند و احساس خوبی به خود دارند ، زمان آسان تری برای در دست گرفتن و کنترل تعارض ها و مقاومت در برابر فشار های منفی دارند. آنها تمایل دارند که با میل بیشتری لبخند بزنند و از زندگی لذت ببرند. این کودکان معمولا خوش بین و واقع بین هستند. در مقایسه ، کودکانی که از عزت نفس کمی برخوردارند ، چالش ها را منبعی از اضطراب و ناکامی تلقی می کنند. آنها کسانی هستند که خود را ناچیز می پندارند و زمان سختی را برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات می یابند. </span></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">اگر افکار خود منتقدانه مانند "من خوب نیستم" یا "من هبچ چیزی را نمی توانم خوب انجام دهم" را پرورش دهند آنها ممکن است غیر فعال ، سرپیجی کننده و افسرده شوند . زمانی که آنها با چالش جدیدی روبرو می شوند "نمی توانم" پاسخ فوری آنها خواهد بود</span></font></p> text/html 2015-08-22T05:04:10+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی طرح درس گروهی http://ghadami90.mihanblog.com/post/442 <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8197209000/3173037198.jpg" alt="" height="225" width="300"> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">کمک به دانش آموزانی که دارای مشکل بد فهمی اند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">هدف کلی:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">&nbsp;کمک به دانش آموزن بد فهم برای پیشرفت در دروس.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">اهداف جزئی:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">1.آشنایی دانش آموزان با راه های رفع بد فهمی در کلاس.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">2.آشنایی دانش آموزان با راه های فعالیت در کلاس یا گروه برای رفع بد فهمی.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">3.آشنایی دانش‌آموزان با سوالاتی که موجب رفع بد فهمی می شوند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">اهداف رفتاری:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">1.دانش آموزان بتوانند معنی بد فهمی را بفهمند وآنرا برطرف کنند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">2.دانش آموزان با یکدیگر برای رفع بد فهمی خود ارتباط موثر داشته باشند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">3.دانش آموزان بتوانند با سوال کردن از معلم و دیگر دانش آموزان به رفع بد فهمی خود در کلاس کمک کنند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">4.دانش آموز از دیگر دانش آموزان برای رفع بد فهمی خود در کلاس وگروه کمک بگیرد.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مرحله اول:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">&nbsp;شناسایی دانش آموزانی که در کلاس درس بد فهمی دارند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در جلسات اول معلم در کلاس درس متوجه می شود که عده ای از دانش آموزان در حین درس دادن و یا جمع بندی دروس کم فعال هستند و متوجه درس نمی شوند یا اینکه خیلی دیرتر از بقیه درس را می فهمد و نمرات&nbsp; خیلی پایین در دروس مختلف می آورد.معلم متوجه می شود که این دانش آموزان با اینکه به درس علاقه دارند ولی نمی توانند در دفعه اول و دوم آنرا بفهمند و این عمل موجب از بین رفتن انگیزه در آنها می شود.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">او در این مرحله این دانش آموزان را شناسایی می کند و مطمئن می شود که آنها مشکل بد فهمی دارند البته معلم سعی می کند که هیچکس حتی خود این دانش آموز از هدف او مطلع نشود واین فعالیت به صورت نا محسوس انجام گیرد.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مرحله دوم:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در این مرحله معلم کلاس را گروه بندی می کند و هر دانش آموز بد فهم را در یک گروه دسته بندی می کند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مثلا اگر در این کلاس 25 دانش آموز هستند و معلم 5 دانش آموز بد فهم را شناسایی کرده است کلاس را به پنج گروه تقسیم می کند به این صورت که هر دانش آموز بدفهم را در یک گروه قرار می دهد.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">البته معلم سعی می کند که هر گروه متشکل از یک دانش آموز ضعیف،چند دانش آموز متوسط و یک دانش آموز قوی باشد تا عملکرد بهتری کسب کند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مرحله سوم:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در این مرحله معلم برای دانش آموزان توضیح می دهد که هر گروه باید ستاره بیشتری بگیرند تا از یک طرف نمرات انها بیشتر شود واز یک طرف با داشتن مثلا 10 ستاره یک جایزه به کل گروه داده می شود و همچنین اگر دانش آموزی در گروه درس را یاد نداشت از کل گروه نمره کم می شود.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">&nbsp;در این صورت موجب می شود دانش آموزان برای تفهیم درس و در پی آن کسب جایزه به هم کمک کنند و کسی که در گروه ضعیف تر است را چه در کلاس درس چه بیرون کلاس برای تفهیم دروس مختلف یاری کنند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در این مرحله معلم با راه های مختلف سعی می کند در دانش آموزان برای کمک به هم انگیزه ایجاد کند چه از راه جایزه،نمره،و....</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مرحله چهارم:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در این مرحله معلم درس را از کل گروه سوال می پرسد و به هر گروه جایزه می دهد که برای تفهیم درس با یکدیگر بحث کنند واز هر گروه یک نفررا انتخاب می کند که درس را توضیح دهد.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">البته معلم سعی می کند که دانش آموزانی که دارای مشکل بد فهمی است را در اولویت قرار دهد در نتیجه معلم متوجه می شود که این دانش اموزان روز به روز بیشتر در دروس خود پیشرفت می کنند.</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">مرحله پنجم:</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">در این مرحله معلم گروه هایی را که در درس خود&nbsp; پیشرفت&nbsp; کرده اند را از طریق جایزه ، و......تشویق می کند .</span></sup></p> <p align="right"><sup><span style="font-size: large;">البته معلم سعی می کند که بیشتر دانش آموزان بد فهم را برای ایجاد انگیزه پیشرفت تشویق کند واز آنها برای پیشرفت در درسشان تشکر کند</span></sup></p> text/html 2014-12-30T14:30:22+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی خلاقیت درکودکان http://ghadami90.mihanblog.com/post/440 <br><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">همه کودکان خلاق متولد می شوندخلاقیت نعمتی است که همه کودکان با آن متولد میشوند. همان طوری که در مقاله قبل (آیا من هم می توانم فردی خلاق باشم؟) نیز ذکر شد، بیش از 90 درصد کارهای کودکان خلاقانه است و همین کارهای کوچک همراه با خلاقیت و پشتکار است که باعث میشود کودکان به سرعت تمام مهارتهایی را که برای زندگی آینده شان لازم است، فراگیرند. حفظ تعادل، یادگیری مهارتهای حرکتی، راه رفتن و حرف زدن از جمله مهارتهایی است که کودک در چند سال اول زندگی خود به آنها مسلط میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دنیای کودک، دنیایی پر از راز و رمز است و تخیل و خیالپردازی کاراترین ابزار خلاقیت کودکان است که با آن، همه‌ی ناممکنها را ممکن ساخته و از آن در جهت رشد همه جانبه خود سود میبرند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی متاسفانه اغلب ما بزرگترها از روی دلسوزی در بسیاری از موارد مانع رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان میشویم. دلیل عمده این عمل ما نیز عدم آشناییمان با مقوله خلاقیت و اهمیت آن در زندگی آینده فرزندانمان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زمانی که ما خودمان آشنایی کافی با خلاقیت نداریم، مسلما نمیتوانیم آن را به درستی درکودکان تشخیص دهیم و بنابراین مانع از انجام کارهایی میشویم که به نظرمان معقول نیست و یا با عرف جامعه سازگاری زیادی ندارد. در واقع تمام سعی ما، پرورش کودکانی سر به زیر، آرام، مودب و منطقی است. ما میخواهیم فرزندانمان همانند ما بزرگترها فکر کنند و همان گونه که ما میخواهیم، رفتار کنند. و البته همه اینها یعنی کشتن خلاقیت در کودکان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی باید توجه داشت که هر کودک یک موجود منحصر به فرد است و نگرش و طرز تلقی خاص خود را از دنیا دارد</span><span style="mso-bidi-language: FA"></span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خلاقیت نیز یعنی کارهای جدید و منحصر به فرد. در واقع منشاء خلاقیت هم همین تفاوتها و تمایزات بین افراد است. بنابراین اگر ما سعی کنیم این تفاوتها را در کودکان بپذیریم، خلاقیت آنها نیز امکان رشد خواهد یافت ولی اگر به دنبال هماهنگ کردن آنها با جامعه باشیم، در واقع خلاقیت آنها را قربانی خواسته خود کرده ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پس برای اینکه بتوانیم کودکانی خلاق پرورش دهیم، باید سعی کنیم ابتدا خلاقیت را در خودمان پرورش دهیم. بدیهی است که لازمه این کار نیز آشنایی با مقوله خلاقیت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-30T14:02:56+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی مسابقه سازه های کاغذی http://ghadami90.mihanblog.com/post/439 <img src="http://s5.picofile.com/file/8160567684/2014_12_30_10_33_45.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="583"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160567742/2014_12_30_10_33_56.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="587"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160567884/2014_12_30_10_35_05.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="755" hspace="0" vspace="0" width="580"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160567976/2014_12_30_10_35_18.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="588"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160568042/2014_12_30_10_35_52.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="590"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160568076/2014_12_30_10_38_06.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="597"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8160568100/2014_12_30_10_38_46.jpg" alt="شهیدقدمی" align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="595"><br> text/html 2014-12-27T16:46:44+01:00 ghadami90.mihanblog.com عباس خاشی شکلهای حشرات به عنوان مکمل درس تقارن ریاضی http://ghadami90.mihanblog.com/post/438 <font color="#000099" size="2">شکل های متقارن شکل هایی هستند که اگر آن ها را از وسط تا کنیم&nbsp; <br><br>روی قسمت دیگر شکل قرار می گیرند ، به صورتی که همدیگر را می پوشانند .</font> <br><br><font size="2">در این پست شکل هایی جالب از حشرات به صورت متقارن قراردادیم که <br><br>آموزگاران دلسوز می توانند به عنوان فعالیت مکمل درس ریاضی در اختیار<br><br>&nbsp;دانش آموزان عزیز قرار دهند . </font><br><br><br><br><a href="http://5dabestani.mihanblog.com/post/category/31" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157350876/2014_12_15_121329.jpg" alt="تجربیات معلمان" align="bottom" border="0" height="4" hspace="0" vspace="0" width="442"></a><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8148893776/taqaron_hasharat.png" alt="" align="bottom" border="0" height="575" hspace="0" vspace="0" width="446"><br><br><br><br>از لینک زیر دانلود کنید<br><br><a href="http://5dabestani.mihanblog.com" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148896042/gold_globe.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br>&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148893792/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7465231070/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="48" hspace="0" vspace="0" width="103"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;