دبستان شهیدقدمی

مادرمقام اول نیستیم پس تلاش خواهیم کرد

دوره آموزشی رسیدگی به تخلفات اداری


پیک نوروزی ممنوع!


طبقه بندی:
برچسب ها: پیک نوروزی ممنوع!،

تصاویری ازتدریس به روش گروهی درون آشیانه ها درس علوم چندپایه اول /دوم /سوم

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

مردانگی تا کجا…؟!

شهیدقدمی

مردی، اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. همه آرزوی تملک آن را داشتند.

بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کند، اما مرد موافقت نکرد. حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیه نشین تعویض کند. بادیه نشین با خود فکر کرد: حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله ای باشم.

روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد، در حاشیه جاده ای دراز کشید. او می دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور می کند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور، سرشار از همدردی، از اسب خود پیاده شد به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزدیک پزشک ببرد.

مرد گدا ناله کنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخورده ام و نمی توانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض اینکه مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد.

مرد متوجه شد که گول بادیه نشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن! می خواهم چیزی به تو بگویم.

بادیه نشین که کنجکاو شده بود کمی دورتر ایستاد.

مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی. دیگر کاری از دست من برنمی آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن: «برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی…»

بادیه نشین تمسخرکنان گفت: چرا باید این کار را انجام دهم؟!

مرد گفت: چون ممکن است زمانی بیمار درمانده ای کنار جاده ای افتاده باشد. اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد

شهیدقدمی


طبقه بندی:
برچسب ها: مردانگی تا کجا…؟!،

جلسه هم اندیشی وضمن خدمت مهم فوری


طبقه بندی:
برچسب ها: جلسه هم اندیشی وضمن خدمت مهم فوری،

راز هستی در پیام هستی بخش 
آن گاه که جانت تشنه ی یاد و علاقه ای فناناشدنی است دائمدر شب و روز نام خدا را یاد کن و به کلی از غیر او علاقه ببُر  (مزمل/ ۸ )

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که در پی یک نگهبان و وکیل برای خویشتن هستی؛پروردگار را برای خودوکیل و نگهبان اختیار کن( مزمل/ ۹ )

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
آن گاه که طعن و یاوه گویی عده ای آزارت می دهد؛ صبور و شکیبا باش و به طرزی نیکو از آنان دوری گزین (مزمل/ ۱۰ )

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که در تنگنای معاش زندگی روزنه ی امید نداریببخش و انفاق کن ووسعت رزق از من بخواه ( سباء/ ۳۹ )

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که می خواهی خوشبختی را گرم در آغوش گیریتسلیم درگاه من باش( زمر/ ۵۴ )


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
آن گاه که در طوفان مشکلات در حال خم شدن و بریدنی؛پس تو بدون هیچ جزع وتشویش صبر نیکو پیش گیر( معارج/ ۵ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که در شرایط سخت با انبوه حل نشدنی ها رو به رو شدی پستو نام خدای بزرگوار خود را به ستایش یاد کن( حاقه/ ۵۲ )

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


آن گاه که قلبت در احسان به دیگران می تپد بکوش بر هر که احسان کردی اصلامنّت مگذاری( مدثر/ ۱۶ )


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


 آن گاه که خواهان رسیدن به سرزمین سبز بندگی هستی  مرا بپرست تا به راه راست هدایت شوی ( یس/ ۶۱ ) 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن  


آن گاه که می خواهی ثروتمندترین و توانگرترین باشیمالت را در راه من صرف کن تا آن را زیاد کنم( تغابن/ ۱۷ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که روحت در حسرت یک سنگ صبور در تب و تاب است ؛به هنگام صبح و شام خدای را تسبیح بگوی(آل عمران/۴۱)
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که منیّت و غرور در بند بند وجودت ریشه دوانیدسجده کن و تقرّب بجوی( علق/ ۱۹ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که در ورطه ی غفلت و بی خبری از یاد خدا غرق در نعمت شدی؛به هوش باش که در عرصه ی آزمون الهی به سر می بری( جن/ ۱۷ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که مغرور به زندگانی دنیا شدی هوشیار باش که شیطان در فریب توست( فاطر/ ۵-۶ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

آن گاه که خواهانی لحظه به لحظه نعمت بر تو افزون گردد نعمات الهی را شاکر  باش تا آن ها را زیاد کنم( ابراهیم/ ۷ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


آن گاه که در فراز و نشیب زندگی غافل از یاد خدا در حال بریدنی ؛از رحمت لایزال الهی مأیوس مباش (عنکبوت/۲۳ )
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنطبقه بندی:
برچسب ها: راز هستی در پیام هستی بخش،

فهم درست از قرآن

شهیدقدمی
عالمی از دانش آموزش پرسید: چند سال است که برای طلب علم نزد من آمده ای ؟

دانش آموزگفت: ۳۳ سال  عالم گفت : آن هشت چیز که در این ۳۳ سال آموخته ای

برایم بیان کن . دانش آموز گفت:  اول : به مردم نگاه کردم دیدم هر کس محبوبی

دارد ولی هنگامی که محبوبش می میرد  او را در قبر تنها می گذارد٬ لذا من

نیکی ها را محبوب خود قرار دادم  تا مرا در قبر رها نکنند و تنها بمانم.

شهیدقدمیادامه مطلب
طبقه بندی:

آنگاه که دانش آموزان ازنگاه می خوانند!!

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی


یک درس آموزشی وتربیتی

شهیدقدمی
منبع:مجله رشد

طبقه بندی:
برچسب ها: یک درس آموزشی وتربیتی،

بسیار زیبا

         
شهیدقدمی

ادامه مطلب
طبقه بندی:
برچسب ها: شهیدقدمی، بسیار زیبا،

یک جمله بامعنی یک دنیاحرف


بعضی‌‌ ها آنقدر فقیرند، که تنها دارایی شان پول است!

"حسین پناهی"

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

طبقه بندی:
برچسب ها: فقیرند، یک جمله بامعنی یک دنیاحرف، پول،

آهنگر خدا شناس


آهنگری بود که پس از گذران جوانی پر شر و شور،تصمیم گرفت روحش را وقف خدا کند. سالها با علاقه کار کرد، اما با تمام پرهیزگاری، در زندگیش چیزی درست به نظر نمی آمد، حتی مشکلاتش مدام بیشتر می شد!

روزی دوستی به دیدنش آمده بود پس از اطلاع از وضعیت دشوارش به او گفت:


ادامه مطلب
طبقه بندی:
برچسب ها: آهنگر خدا شناس،

اللغة کثیر فی القرآن الکریم -بخش دوم


و)إِنَّ اللَّـهَ لَا یَسْتَحْیِی أَن یَضْرِ‌بَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ‌بِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُ‌وا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَ‌ادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۘ یُضِلُّ بِهِ كَثِیرً‌ا وَیَهْدِی بِهِ كَثِیرً‌ا ۚ وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ ﴿٢٦ بقره﴾

الله متعال می فرماید:با این مثالهایی که میزنیم مومنین می دانند که همانا این ها حق اند و آنان که کافرند می گویند خواست خدا با این مثالها چیست؟
به وسیله این مثالها بسیاری گمراه می شوند (کلمه کثیر را در نظر داشته باشید)یعنی خیلیها گمراه می شوند و خیلی ها هم هدایت می شوند با این مثل ها.
اما جز فاسقین گمراه نمی شوند.یعنی مثل ها ی الله آنقدر قشنگ عقلانی و هدایت گر است که جر انسان های فاسق باعث هدایت بقیه است.

ز)
یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ ۚ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرً‌ا كَثِیرً‌ا ۗ وَمَا یَذَّكَّرُ‌ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ بقره٢٦٩

خداوند به هر کس که بخواهد خکمت می دهدو حکمت هم که به هر کس داده شد بی گمان خیر زیادی بدو می رسد.

چقدر خیر؟ در آینده واضح تر می شود.

ح)
قَالَ رَ‌بِّ اجْعَل لِّی آیَةً ۖ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَ‌مْزًا ۗ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ كَثِیرً‌ا وَسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْكَارِ‌ ﴿٤١ آل عمران﴾

ای زکریا(علی نبینا و علیه الصلاة و السلام) پروردگارت را زیاد یاد کن و
و سحرگاهان و شامگاهان او را تسبیح گوی و به پاکی بستای.

ط)یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِ‌جَالًا كَثِیرً‌ا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَ‌قِیبًا ﴿١ نساء﴾

ای مردم تقوای پروردگارتان پیشه کنید.آن ذاتی که شما را از یک نفس (انسان)آفرید و از او زوجه اش را آفرید و منتشر ساخت از آن دو مردان و زنان کثیری.(شاید در این جا  معنای کثیر بهتر درک شود) و بترسید از آن خدایی که  همدیگر را بدو سوگند می‌دهید؛ و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید (و صله‌ی رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده‌ی او پنهان نمی‌ماند).
منبع:القرآن الکریم

آزمون آنلاین علوم پنجم ابتدایی اسفندماه


Weblog Themes By Pichak

نویسندگان

نقاشی بادست نقاشی بادست نقاشی بادست کاردستی بابطری اوریگامی برگریزان مغناطیس محور آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا کلکسیون سکه مکانیسم موشک دبستان شهیدمدرس فعالیت های شهیدقدمی کلاس ششمی ها تدریس واقعی سکه سکه آسیاب سنگی بطری های دوغ فعالیت فعالیت جمع آوری سنگ جمع آوری سنگ لاک پشت قارچ محور

نظر سنجی

نظرشمادرباره وبلاگ چیست؟

درباره وبلاگ


این وبلاگ توسط آموزشگاه شهیدقدمی شهرستان خاش جهت استفاده همکاران عزیز تدوین گردیده،امیداست مفیدواقع شود.

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

IS

نام :
tahakhashi@yahoo.com :
موضوع :
متن پیام :

مطالب و مقالات مفید درباره کودکان

Online User


استانداردهای قالب

  • تالار نیوز
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات