دبستان شهیدقدمی

مادرمقام اول نیستیم پس تلاش خواهیم کرد

اعطای طبقه تشویقی

شهیدقدمی

ادامه مطلب
طبقه بندی:

آموزگاران وبلاگ نویس بخوانند:

آموزگاران وبلاگ نویس بخوانند:

مسابقه بزرگ رشد آموزش ابتدایی

برای شناسایی وبلاگهای فعال آموزشی آموزگاران

امروزه در زمینه  ایجاد مسیرهای جدید یاددهی-یادگیری، انتقال اطلاعات و روشهای آموزشی از طریق تاسیس و  راه اندازی وبلاگهای آموزشی معلمان، انقلابی عظیم شروع شده است. اکنون بسیاری از آموزگاران موفق در کلاسهای درس، وبلاگهایی پویا در فضای مجازی هم دارند. بده-بستانهای اطلاعاتی در میان وبلاگهای آموزشی معلمان آن چنان قوی و گسترده است که در تغییرات اخیر برنامه های درسی دوره ابتدایی در پایه های اول، دوم و ششم، برخی از معلمان حتی گوی سبقت را از مسئولان توزیع اطلاعات در وزارت آموزش وپرورش ربودند. به همین منظور و برای شناسایی وبلاگهای فعال آموزشی آموزگاران، مجله رشد آموزش ابتدایی با برگزاری مسابقه ای بزرگ، ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی از وبلاگهای فعال، از تلاشگران این عرصه نیز قدردانی خواهد کرد.ادامه مطلب
طبقه بندی:

ساخت گلدان باوسایل دورریختنی مثل بطری ها


شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی


طبقه بندی:

چندنمونه ازسنگ های فسیلی کلکسیون سنگ آموزشگاه که ممکنه برای شما جالب باشند

شهیدقدمی
شهیدقدمی
شهیدقدمی
شهیدقدمی
شهیدقدمی

طبقه بندی:

ساخت محوربرای تدریس جمع،تفریق وضرب برای پایه های اول دوم وسوم

شهیدقدمی
شماهمکاران عزیز می توانید بایک صفحه ازجنس چوب وچندنوارپارچه ای آموزش ضرب،جمع وتفریق رابامحورآسان کنید
شهیدقدمی

طبقه بندی:

فنون تدریس در کلاسهای چندپایه

الف) تعامل بین معلم و دانش آموز (تعامل یك به یك)

        این تكنیك می طلبد دانش آموزان به صورت زوجی سازماندهی گردند. هر زوج به ایفای نقش می پردازند. یكی از دانش آموزان نقش معلم و دیگری نقش یادگیرنده را ایفا می كند. معلم، سوال می پرسد، ارائه تكلیف كرده یا دستورالعملی صادر می كند، یادگیرنده باید به سوال پاسخ داده یا از دستورالعمل پیروی كند؛ سپس، نقش ها تعویض می شود و دانش آموزی كه نقش معلم را ایفا می كند، نقش یادگیرنده را ایفا می كند و دانش آموزی كه نقش یادگیرنده را ایفا می كرد، نقش معلم را ایفا می كند. این فن در كلاس های چندپایه كاربرد فراوان دارد.

ب) تدریس همتا (تدریس همشاگردی) 

        هدف از كابرد فن تدریس همتا، استفاده از دانش آموز قوی تر برای اعضای ضعیف گروه است. وقتی دانش آموزان به تدریس بپردازند، به یادگیرندگانی برتر تبدیل می شوند . احترام متقابل ، اجتماعی شدن و درك و فهم از طریق فعالیت های همیاری و همكاری افزایش می یابد. دانش آموزان از اینكه بتوانند مطلبی یا مهارتی را آموزش دهند احساس غرور می كنند. دانش آموزان پایه های بالاتر در كلاس می توانند به دانش آموزان پایه های پایین تر تدریس نمایند و بدینوسیله خود نیز بر مطالب درسی مسلط گردند.

پ) یادگیری تیمی

        در یادگیری تیمی، دانش آموزان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. پس از آن كه گروه های دانش آموزی شكل گرفت،‌ معلم از گروه ها می خواهد برای خود مسئول و منشی انتخاب كنند. مسئول به هدایت گروه می پردازد؛ و منشی گروه، سوال را می نویسد و نظرات اعضای گروه را ثبت كند، همچنین می تواند به جمع بندی نظرات هم بپردازد.

        وقتی دانش آموزان به یادگیری تیمی می پردازند، معلم باید در میان گروه ها قدم بزند و به صورت خاص به هر یك ازگروه ها كمك كند. ایجاد رقابت بین گروه های همیار می تواند تحریك كننده باشد و در میان آنان ایجاد دوستی كند.طبقه بندی:

ارائه بهبود راهبردهای آموزشی وفرایندی از سوی معلمان کلاس های چندپایه روستایی

درنظام آموزشی کشور ما ،کلاسهای چند پایه واقعیتی اجتناب ناپذیراست . شرایط سخت محیطی ، کمبود جمعیت دانش آموزی ، کمبود نیروی انسانی ، ناکافی بودن فضای آموزشی ، مهاجرت طبیعی یااجباری ، وجود مشکلات ومسائل متعدد مالی واقتصادی ، دور بودن آبادی وروستاها ازیکدیگر، عدم وجود منابع کافی ولازم همگی ازجمله عواملی هستند که امکان تشکیل واحدهای آموزشی راباکلاسهای تک پایه محدود می سازند.
لذا شناخت مسئولان نسبت به کلاسهای چند پایه ، سیرپیدایش کلاسهای چند پایه ، اصول آموزشی دراین کلاسها وویژگی ها ومحدودیت های حرفه ای درکلاسهای چند پایه لازم وضروری است
 .ازطرفی گسترش کلاسهای چند پایه از دوره ابتدایی به دوره ی راهنمایی تحصیلی مستلزم تحقیقاتی وسیع تر درراستای شناسایی وبررسی مشکلات روشهای موجود تدریس دراین کلاسها می باشد .ارائه روشهای مناسب‌تر آموزش ، شناسایی و رفع مشکلات آموزشی دبیران ولزوم کلاسهای ضن خدمت ، بررسی تطبیقی – تحلیلی کلاسهای چند پایه درکشورهای مختلف دنیا از دیگر مؤلفه های سازنده در این زمینه خواهد بود .

شهیدقدمی


ادامه مطلب
طبقه بندی:

پیرزن و کوزه ی ترک خورده...


یک پیرزن دوکوزۀ آب داشت که آنها را به دو سر چوبی که روی دوشش می گذاشت ، آویخته بود و از این کوزه ها برای آوردن آب از جویبار استفاده می کرد.

یکی از این کوزه ها ترک داشت ، در حالی که کوزه دیگر بی عیب و سالم بود و همۀ آب را در خودنگه می داشت.هر بار که زن پس از پرکردن کوزه ها ، راه دراز جویبار تا خانه را می پیمود ، آب

از کوزه ای که ترک داشت چکه می کرد و زمانی که زن به خانه می رسید ، کوزه نیمه پر بود.

دو سال تمام ، هر روز زن این کار را انجام می داد و همیشه کوزه ای که ترک داشت ، نیمی از آبش را در راه از دست می داد.
البته کوزۀ سالم و بدون ترک خیلی به خودش می بالید. ولی بیچاره کوزۀ ترک دار از خودش خجالت می کشید .

از عیبی که داشت و از این که تنها نیمی از وظیفه ای را که برایش در نظر گرفته بودند ، می توانست انجام دهد.
پس از دوسال سرانجام روزی کوزۀ ترک دار در کنار جویبار به زن گفت: من از خویشتن شرمسارم . زیرا این شکافی که در پهلوی من است ، سبب نشت آب می شود و زمانی که تو به خانه می رسی ، من نیمه پر هستم. پیر زن لبخندی زد وبه کوزۀ ترک دارگفت :
آیا تو به گل هائی که در این سوی راه، یعنی سوئی که تو هستی ، توجه کرده ای ؟ می بینی که در سوی دیگر راه گلی نروئیده است.
من همیشه از کاستی و نقص تو آگاه بودم ، و برای همین در کنار راه تخم گل کاشتم تا هر روز که از جویبار به خانه بر می گردم تو آنها را آب بدهی. دو سال تمام ، من از گل هائی که اینجا روئیده اند چیده ام و خانه ام را با آنها آراسته ام.
اگر تو این ترک را نداشتی ، هرگز این گل ها و زیبائی آنها به خانۀ من راه نمی یافت

هر یک از ما عیب ها و کاستی های خود را داریم ولی

همین کاستی ها و عیب هاست که زندگی ما را دلپذیر و شیرین می سازد.

برگرفته از وبلاگ "بی نهایت "
مدادها،تراش ها وپاکن های دانش آموزان من

به نظرشما این مدادهابااین اندازه ،تاچه اندازه دریادگیری تاثیر دارند ویاآن به اصطلاح پاکن آخری که پلاستیک دسته مسواک می باشد؟!
منتظرنظرات سازنده شماعزیزان هستم.
شهیدقدمی

طبقه بندی:

تدریس مساحت به روایت تصویربرای پایه دوم وسوم

درنظر گرفتن یک سطح(میزآموزگاریانیمکت) وپوشاندن آن با کاغذبه اندازه های  مختلف ومشخص کردن تعدادکاغذ(استفاده ازکاغذa4وبرگه ی دفترو...)ومقایسه
شهیدقدمی
شهیدقدمی
شهیدقدمی
رسم یک مستطیل باابعادمشخص وپوشاندن آن بامربع هایی با ضلع مشخص باعنوان یک آزمون عملکردی نمونه کار
شهیدقدمی
شهیدقدمی
درپایان هم معرفی واحدمساحت واندازه گیری مساحت یکی ازاتاق های منزلشان با عنوان یک آزمون عملکردی کتبی برای جلسه آینده
شهیدقدمی

طبقه بندی:

دوگروه ازجانوران به روایت تصویرکه مهمان کلاس درس مابودند

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمیطبقه بندی:
Weblog Themes By Pichak

نویسندگان

نقاشی بادست نقاشی بادست نقاشی بادست کاردستی بابطری اوریگامی برگریزان مغناطیس محور آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا کلکسیون سکه مکانیسم موشک دبستان شهیدمدرس فعالیت های شهیدقدمی کلاس ششمی ها تدریس واقعی سکه سکه آسیاب سنگی بطری های دوغ فعالیت فعالیت جمع آوری سنگ جمع آوری سنگ لاک پشت قارچ محور

نظر سنجی

نظرشمادرباره وبلاگ چیست؟

درباره وبلاگ


این وبلاگ توسط آموزشگاه شهیدقدمی شهرستان خاش جهت استفاده همکاران عزیز تدوین گردیده،امیداست مفیدواقع شود.

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

IS

نام :
tahakhashi@yahoo.com :
موضوع :
متن پیام :

مطالب و مقالات مفید درباره کودکان

Online User


استانداردهای قالب

  • تالار نیوز
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic